Skip to main content

下载

Virbox Protector 2 提供试用版和正式版下载。您可以通过两种方式,下载 Virbox Protector 2


访问官网下载#

访问 https://shell.virbox.com/down.html

根据您的开发环境,选择对应的版本。

试用版下载#

img

正式版下载#

img


直接下载#

直接点击下载链接,获取工具。

试用版下载#

注意

1.加密后的程序会有7天的使用期限;

  1. 试用版支持所有开发语言及系统,正式版需按支持的开发语言版本购买。试用版仅可用于测试加壳工具各项功能及安全性,请勿将加密后的软件用于正式发布。
操作系统说明下载链接
Windows通用https://download.virbox.com/vps/virboxprotector_trial_windows.exe
LinuxRPMhttps://download.virbox.com/vps/virboxprotector_trial.rpm
LinuxDEBhttps://download.virbox.com/vps/virboxprotector_trial.deb
macOS通用https://download.virbox.com/vps/virboxprotector_trial_macosx.pkg

正式版下载#

操作系统说明下载链接
Windows通用https://download.virbox.com/vps/virboxprotector_windows.exe
LinuxRPMhttps://download.virbox.com/vps/virboxprotector.rpm
LinuxDEBhttps://download.virbox.com/vps/virboxprotector.deb
macOS通用https://download.virbox.com/vps/virboxprotector_macosx.pkg